Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται ετησίως περίπου 16 τόνοι προϊόντων ανά άτομο, εκ των οποίων οι 6 καταλήγουν στα σκουπίδια. Παρότι η διαχείριση απορριμμάτων συνεχώς βελτιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να χάνει μεγάλα ποσά από την εκμετάλλευση δευτερογενών πρώτων υλών όπως: μέταλλα, ξύλο, γυαλί, χαρτί και πλαστικά τα οποία απορρίπτονται αντί να ανακυκλώνονται. Το 2010, ο συνολικός όγκος απορριμμάτων στην Ε.Ε. ήταν περίπου 2,5 δις τόνοι εκ των οποίων μόνο το 36% (900 εκατομμύρια τόνοι) ανακυκλώθηκε και το υπόλοιπο είτε θάφτηκε είτε κάηκε (όπως γίνεται με τα απορρίμματα), ενώ επιπλέον 600 εκατομμύρια τόνοι θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.

Συγκεκριμένα για τα οικιακά απορρίμματα, κάθε Ευρωπαίος πολίτης παράγει περίπου μισό τόνο σκουπίδια. Μόνο το 40% από αυτά ανακυκλώνεται, ενώ σε μερικές χώρες παραπάνω από το 80% εξακολουθεί να καταλήγει σε χωματερές.

Ένα στοιχείο επιτυχίας της κυκλικής οικονομίας είναι η μετατροπή των απορριμμάτων σε πόρους. Οι δράσεις και οι στόχοι της Ε.Ε. αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης απορριμμάτων, στην δημιουργία κινήτρων για ανεύρεση πρωτοποριακών μεθόδων ανακύκλωσης, στη μείωση χρήσης χωματερών και στην προτροπή των πολιτών να αλλάξουν καταναλωτική συμπεριφορά. Εάν επανα-παράγουμε, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε και εάν τα απορρίμματα μίας βιομηχανίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για κάποια άλλη βιομηχανία, μπορούμε να πορευθούμε προς μια κυκλική οικονομία όπου τα απορρίμματα θα μειωθούν και θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και βιώσιμα ως πόροι.

Επιπλέον, η  βελτίωση στη διαχείριση απορριμμάτων βοηθά στη μείωση προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον αφού συμβάλλει στη μείωση εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου και σε τοπικό επίπεδο αποφεύγεται η τοπική υποβάθμιση περιβάλλοντος και η αλλοίωση τοπίου λόγω υγειονομικής ταφής και ρύπανσης υδάτων-ατμόσφαιρας.

Τέλος, η προσέγγιση της Ε.Ε. στη διαχείριση απορριμμάτων βασίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οποία η ακολουθία για το σχεδιασμό και τις δράσεις για τα απόβλητα είναι: πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και ως λιγότερο επιθυμητή επιλογή η απόρριψη (η οποία περιλαμβάνει ταφή και αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας).

Σημείωση (από το wastemarket.gr): Οι 6 τόνοι προϊόντων ανά Ευρωπαίο Πολίτη που καταλήγουν στα σκουπίδια (βλ. στην αρχή του κειμένου) αφορούν στο σύνολο των υλικών συμπεριλαμβανομένου των εμποροβιομηχανικών. Ευθύνη του καθενός μας, είναι σε πρώτη φάση να οδηγήσει τα 500 κιλά οικιακά απορρίμματα που παράγει ετησίως (όπως αναγράφεται στη συνέχεια) στα κανάλια ορθής διαχείρισης τους όπως η ανακύκλωση, κομποστοποίηση κλπ.

Πηγή: https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm