Βιοαπόβλητα ονομάζονται τα βιοαποδομήσιμα (οργανικά) απορρίμματα που μπορεί να προέρχονται από κήπους ή πάρκα και υπολείμματα τροφίμων από οικίες ή επιχειρήσεις (πχ γκαζόν, ξερά φύλλα, φρούτα και λαχανικά, τσόφλια αυγών, υπολείμματα καφέ). Στα βιοαπόβλητα δεν περιλαμβάνονται τα δασικά ή αγροτικά υπολείμματα, η κοπριά, η λάσπη λυμάτων ή άλλα βιοδιασπώμενα απορρίμματα όπως φυσικά υφάσματα, επεξεργασμένο ξύλο και χαρτί.

    Η κυριότερη περιβαλλοντική απειλή από τα βιοαπόβλητα και τα άλλα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, είναι η εκπομπή μεθανίου (CH4) από την αποσύνθεσή τους, η οποία υπολογίστηκε περίπου στο 3% των ολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1995). Η αντίστοιχη οδηγία της Ε.Ε. ορίζει πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μειώσει στο 35% τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2020 ώστε να μειωθούν σημαντικά οι ανεπιθύμητες εκπομπές.

    Εκτός από τη μείωση των εκπομπών, η διαχείριση βιοαποβλήτων με κομποστοποίηση οδηγεί στην παραγωγή προϊόντος κοπρόχωμα (compost) καλής ποιότητας, καθώς και στην εκπομπή επιθυμητών βιο-αερίων που βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους. Επιπλέον επιτυγχάνεται αποδοτική χρήση πόρων και υψηλότερη ενεργειακή αυτάρκεια. Η μέθοδος αυτή πρέπει να προτιμάται από κάθε άλλη και να ακολουθεί την εξής ιεραρχία:

    Κομποστοποίηση στην πηγή (οικιακή και στις εγκαταστάσεις μεγάλων παραγωγών)

    Κομποστοποίηση σε πράσινα σημεία σε κάθε γειτονιά

    Δημοτική κομποστοποίηση

    Περιφερειακή κομποστοποίηση

Ωστόσο πρακτικά, η υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση έχουν καταστεί (λανθασμένα) πιο εύκολες και οικονομικές λύσεις.

Κομποστοποίηση:

    Τί συμβαίνει κατά την κομποστοποίηση; Μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες κ.α.) διασπούν τα πολύπλοκα οργανικά μόρια από τα βιοαπόβλητα σε πιο απλές οργανικές ενώσεις και ανόργανα στοιχεία. Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρατμούς και θερμότητα (θερμική ενέργεια). Το τελικό προϊόν είναι το κοπρόχωμα (compost) το οποίο είναι ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους.

    H κομποστοποίηση (composting) βιοαποβλήτων είναι ίδια διεργασία με την αποικοδόμηση που συμβαίνει στη φύση (για παράδειγμα το σάπισμα των φύλλων). Η διαφορά βρίσκεται στο ότι κατά την κομποστοποίηση οι συνθήκες ελέγχονται από τον άνθρωπο, έτσι ώστε η διεργασία να γίνεται πιο γρήγορα, εντατικά και αποδοτικά από ότι στη φύση. Αποτελεί έναν άμεσο τρόπο πρόληψης και ανακύκλωσης, αφού υπολογίζεται ότι περίπου το 1/3 των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.

Πηγές:

Leave a Reply

Your email address will not be published.