ΕΕ: Προωθεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών

ανακύκλωση συσκευών στη Θεσσαλονίκη ...

Η ποσότητα αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ευρέως γνωστά ως ΑΗΗΕ ή ηλεκτρονικά απόβλητα) που παράγονται κάθε χρόνο στην ΕΕ αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Είναι πλέον μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων.

Οι κανόνες της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ αποσκοπούν στη συμβολή στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενώ αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά και άλλα ζητήματα που προκαλούνται από τον αυξανόμενο αριθμό των απορριπτόμενων ηλεκτρονικών ειδών στην ΕΕ.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα συσκευών όπως υπολογιστές, ψυγεία και κινητά τηλέφωνα στο τέλος της ζωής τους.

Αυτός ο τύπος απορριμμάτων περιέχει ένα πολύπλοκο μείγμα υλικών, μερικά από τα οποία είναι επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευών.

Επιπλέον, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά περιέχουν σπάνιους και ακριβούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα απόβλητα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Βελτίωση της συλλογής, επεξεργασία και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) στο τέλος της ζωής τους μπορούν βελτίωση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία

Η ΕΕ έχει εισαγάγει την Οδηγία ΑΗΗΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αυξανόμενης ποσότητας ΑΗΗΕ και στοχεύει να συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση από αποτροπή της δημιουργίας ΑΗΗΕ ως πρώτη προτεραιότητα

Διαγωνισμός «Ανακύκλωση Συσκευών ...

Στοχεύοντας στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και στην ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των εμπλεκομένων στον κύκλο ζωής του ΑΗΗΕ

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Οδηγία απαιτεί τη χωριστή συλλογή και την κατάλληλη επεξεργασία των ΑΗΗΕ και θέτει στόχους για τη συλλογή τους καθώς και για την ανάκτηση και ανακύκλωσή τους βοηθά τις ευρωπαϊκές χώρες να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους εξαγωγείς να συγκαλύπτουν παράνομες αποστολές ΑΗΗΕ.

Πηγή: europedirectpiraeus.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.